__________

OLIVIA

Strukturerad öppenvård för kvinnor AB

Olivia är en strukturerad öppenvårdsbehandling för kvinnor.

Våra lokaler ligger på Östermälarstrand i Västerås och det finns bra bussförbindelser hit.
Verksamheten bedrivs vardagar mellan kl 8.30-15.00 med obligatorisk närvaro.


Verksamheten är schemalagd med olika typer av aktiviteter och påminner i sitt upplägg om ett behandlingshem med den skillnaden att du inte bor här.

Vi har ett HVB-tillstånd från IVO och har 16 platser för kvinnor från 18 år och uppåt.
Verksamheten har funnits sedan 1996 (som Olivia sedan 2004).
Arbetet bedrivs utifrån ett eklektiskt synsätt för att tillgodose våra kvinnors olika behov.
Våran grund ligger i de kognitiva och psykodynamsika metoderna.
Behandlingen är trauma informerad, dvs vi förstår strukturen i samband med trauma. 
Varje del i sig i vårat koncept bygger på evidensbaserad praktik och den totala helheten i innehållet ger resultatet av behandlingen. Läs gärna våran senaste utvärdering på knappen nedanför texten. 
 
Behandlingstiden varierar men brukar vara runt ett år, kortare placeringar förekommer ibland.
För ett bra resultat är tiden en avgörande faktor. 
Vistelsen på Olivia utgår från att du själv vill göra din behandling här och är således frivillig vilket innebär att du själv kan avsluta din plats när du vill.
​​​​​​​
Drogfrihet råder på Olivia och vi kontrollerar detta via urinprover, utandningsprover och salivprover.
 
Det gemensamma för våra kvinnor är att de har svårt att få livet att fungera, orsakerna är lika många som det finns kvinnor men ofta bla överkonsumtion av alkohol och/eller mediciner eller droger. Ofta ligger det en historia bakom överkonsumtionen som tex psykisk ohälsa, fysisk ohälsa neuropsykiatriska diagnoser, kriminalitet, trauma, medberoendeproblematik, socialaproblem, smärtproblematik, våld i nära relation, prostitution, självskadebeteende och/eller relationsproblem, mm.
Alla har hittat sitt sätt att hantera sitt liv, oftast inte så konstruktivt. Här försöker vi se helheten och arbeta på flera plan parallellt. 
 
När du är inskriven på Olivia har du oftast rätt till sjukpenning eller försörjningsstöd om du inte har några andra inkomstkällor.
 
Om du är intresserad av att komma till oss ta kontakt med socialtjänsten!
Vi tar också emot kvinnor från kranskommunerna då det är full möjligt att pendla hit.
Vi kan även erbjuda samarbete med Frizonsgruppen och LeVie för en dygnetruntlösning om du inte bor i Västerås.
 
Vill du veta mer om oss tveka inte att ta kontakt!

Handledning

Vi har handledning med Ann-Sofie Andersson, Socionom/Leg psykoterapeut med handledarutbildning.
Hon kommer 1½ timme varannan vecka.
För de hästunderstödda insatserna använder vi oss av handledare Christine Wadefjord, Leg Psykolog/Leg psykoterapeut, Cerifierad inom hästunderstödda insatser samt handledarutbildad.
​​​​​​​
Även andra former av terapi/handledningar förekommer, tex i utbildningssyfte.
 
Vi värnar om personalens välmående och uppmuntrar till vidareutbildningar och förkovring samt lustfyllda aktiviteter och ledighet.

​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​
​​​​​​​

​​​​​​​


SCHEMA

MÅNDAG
8.30 Frukost
9.00 Morgonmöte
Massage
samtalstider
12.00 Lunch
Massage
13.45 Stavgång 2.5k
14.30 - 15.00 Avslutning
TISDAG
8.30 Frukost
9.00 Morgonmöte
10.00 Temagrupp
11.00 Samtalstider
12.00 Lunch
Avslappn/NADA
Terapigrupp
14.30 - 15.00 Avslutning
ONSDAG
8.30 Frukost
9.00 Morgonmöte
10.00 Temagrupp
11.00 Samtalstider
12.00 Lunch
13.30 Yoga
 
14.30 - 15.00 Avslutning
TORSDAG
8.30 Frukost
9.00 Morgonmöte
10.00 samtalstid
11.00 Träning 
13.00 Lunch
14.00 NADA
 
15.00 Avslutning
FREDAG
8.30 Frukost
9.00 Morgonmöte
Samtalstider
Städning/Massage
12.00 Lunch
Massage
13.40
​​​​​​​Fredagsmys/Avslutning
14.30 Slutar

Kostnader

Oftast är placeringen på Olivia ett bistånd från socialtjänsten, en sk SoL placering. Då är det kommunen som bekostar platsen. Även arbetsgivare kan stå för kostnaden av behandling för en anställd.

Kostnaden för behandlingen faktureras under innestående månad.
Uppsägningstiden är 14 dagar.

I kostnaden ingår: behandlingsprogrammet, frukost, lunch, träningskort och alla våra aktiviteter.
Vi debiterar extra för de urinprover som vi tar.

Placeringen inleds med en 14 dagars prövotid.
img10img10
img10

Oliviametoden

oliviametodenoliviametoden
oliviametoden

Behandlingsinnehåll

img31img31
img3
img51img51
img5
Vi har ett strukturerat innehåll i behandlingen. Alla är till en början inskrivna på heltid och alla delar i schemat är lika viktiga för att tillgodogöra sig en bra behandling.

I schemat har vi lagt in moment som vi utifrån beprövad erfarenhet och empirisk grund anser ge goda förutsättningar att lyckas med ett förändringsarbete och att orka komma i kapp och se sin egen del i sin situation och ta makten över den.
 
Första tiden är för de flesta väldigt jobbig då det i princip bara handlar om att orka ta sig hit och vara nykter och drogfri.
 
Vår ståndpunkt är att kvinnorna vi möter är vuxna och tar ansvar för sig själv och sina handlingar.
 
Vi har i schemat moment som: massage, yoga, stavgång, träning på friskis, öronakupunktur sk NADA, temagrupper, enskilda samtal  och vissa har även terapigrupp och/eller HUT.  Ett annat viktigt inslag är det miljöterapeutiska arbetet i kök och miljö.
Alla klienterna deltar i alla delar av schemat men på lite olika villkor och med olika krav.
 
Vi tänker att maten är en viktig del i att må bra därför börjar vi varje dag med frukost. Här serveras även en bra lunch och frukt, kaffe och the finns alltid att tillgå.
Maten lagas av våra kvinnor i köksgrupper om tre och tre.
 
Ungefär en gång i månaden gör vi andra saker som tex rider, plockar svamp, går på muséum, åker till Stockholm, åker till Bodaborg, slalom, skridskor eller annat som vi tänker blir ett bra avbrott i en tuff behandling.
 
Utslussen från Olivia kan se ut på lite olika sätt. Vissa återgår till sin arbetsplats, andra börjar skolan, några börjar praktisera, osv. Varje utsluss anpassas utifrån individen. För en tid kan det vara bra att växla mellan Olivia och det man går vidare till.
 
Vi ser gärna att alla professionella kring en klient samarbetar, tex genom gemensamma uppföljningsträffar.  Vi har täta kontakter och uppföljningar med placerande handläggare.
 
 
På Olivia råder tystnadsplikt vilket innebär att även våra kvinnor skall vara tysta om det som händer på Olivia.


Vad är Hästunderstödda terapier, HUT?
Hästen har sedan länge används för rehabilitering och habiltiering av fysiska och neurologiskaskador.
Att använda hästen som en del i terapier är något helt annat.
I Sverige är hästen som hjälp i terapier fortfarande hyfsat nytt. Både i Norge och Finland används det mer flitigt, bla i behandling av missbrukare och människor med psykiskt illamående, stress och utmattningssymdrom. I Sverige finns en del etablerade behandlingar med hästen som del, bla psykiatrin i Skellefteå, stall Xena i Västerås och på Egehem i Småland.

Definitionen av ridterapi:
Ridterapi är en hästunderstödd terapi. Det handlar alltså inte om att lära sig rida och det är inte en metod. Utan terapeuten använder sig av sin grundprofession för att bedriva terapi med hjälp av hästen. Terapeuten arbetar under en avgränsad tid där både terapeutisk och pedagogiskt arbete utförs inom den triangel som uppstår mellan häst, terapeut och klient. Terapin har tydliga mål konceptualiserade av terapeuten och väl kända för klienten. Målen sätts upp utifrån den behandlingsplanering som finns för klienten i behandlingen på Olivia.
Problemområden kan vara tex gränser, anknytning, affektreglering, relationer, självkännedom, självkänsla, och återfallsprevention.  Terapeuten arbetar utifrån sin grundprofession.  
Sessionerna utvärderas och terapeuten sammanställa arbetet i ridterapin. 

Hästunderstödda insatser spänner över ett brett fält av terapi, pedagogik och aktivitet, där vi använder hästen och miljön i syfte att ge stöd och behandling.  Hästen och dess miljö inbjuder till sociala interaktioner, känslomässigt engagemang, kognitiva utmaningar och fysisk aktivitet.  Den fysiska och känslomässiga samvaron med hästen påverkar vårt ”må-bra” system positivt, är stressreducerande och kan ge en känsla av sammanhang. Hästens rörelser och ridningens terapeutiska egenskaper är komplexa och berör många aspekter av en persons förmågor. Insatserna ger ofta positiva känslor som skapar längtan och motivation till aktivt deltagande.
Hästen kan underlätta och fördjupa terapi och pedagogik inom många områden.
Relationen till hästen är central. 
Tillsammans med hästen är det lätt att vara i kontakt med sig själv, sin kropp och sina känslor. Att orka känna hur jag mår, ta ansvar för mitt mående, väcka hopp om att det går att må bättre, just där och då är det extremt ångestminskande.
Att vara medvetet närvarande, att ta ansvar för sin tid, få en känsla av sammanhang.  
En häst dömer aldrig, den vet inget om din historia, utan den finns där för dig just då.
Ur en terapeutisksynvinkel så tänker jag att försvaren rämnar i relation till hästen. Det som är svårt att få fram i terapirummet är betydligt lättare tillsammans med hästen. Att analysera hästens beteende ger en direkt feedback på klientens känsloläge.
Forskningen på området går dagligen framåt där bla forskning i Norge visar på upp till sex gånger snabbare relationsskapande mellan behandlare och klient om hästen är en del av behandlingen.
Kern-Godal (2016) visar på att det är åtta gånger större sannolikhet att människor i missbrukarvård fullföljer sin behandling om de har HUT som en del i behandlingen.

Läs gärna mer på: www.ohi.nu/forskning-och-fakta-om-hui/

Vi som jobbar på Olivia

Annika Allared, föreståndare.

Missbrukarvårdsprogrammet 120 p, fil kand sociologi, Mälardalens Högskola.
Steg ett terapeut med kognitiv och psykodynamisk inriktning.
OHI certifierad inom hästunderstödda terapier.
Utbildad inom affektfokuserad terapi.
 Genomgått utbildningen: "Hästunderstödda insatser med inriktning terapi och specialpedagogik" på Hästsportens folkhögskola Strömsholm.
Grundläggande pedagogik, Strömsholm.
Certifierad inom stress och trauma-modellen.
Arbetat med missbrukare sen 1996, varav hos oss sen 2001. 

Agneta Semb, biträdande föreståndare med behandlingsansvar.

Socionom, Umeå Universitet.
Leg psykoterapeut.
Utbildad inom EMDR samt affektfokuserad terapi. 
Arbetat med missbrukare sedan 1985, hos oss sen 2004. Arbetar deltid. 

Marita Jansson, behandlare med köksansvar.

Fritidspedagog, Örebro Universitet. 
Steg ett terapeut med kognitiv inriktning. 
Miljöterapeut. 
Utbildad inom affektfokuserad terapi.
Certifierad inom stress och trauma-modellen.
Arbetat med missbrukare sedan 1995. 
Började hos oss 2006.


MALIN KÄTTSTRÖM, BEHANDLARE

Leg Sjuksköterska, Röda Korsets högskola
Spec utb Distriktssköterska, Falun/Mälardalens högskola
Steg ett terapeut  med affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi samt kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi.
OHI certifierad inom Hästunderstödda terapier.
Arbetat inom primärvård och barnavårdscentral. 
Grundutbildad inom MI och ICDP.
Genomgått utbildningen "Hästunderstödda insatser med inriktning terapi och specialpedagogik" på Strömsholm.
​​​​​​​Certifierad inom stress och trauma-modellen
Vikarierat hos oss i perioder sedan 2006. Anställd sedan 2017.


Två bedlingtonterriers förgyller våra dagar på plats. Ylva och Polly födda 2021.

Terapihästen Gledi fra Minni Völlum arbetar med våra hästunderstödda terapier, HUT.
Gledi är en islandshäst född 2007.Vi har valt att ha en årlig revision på våran bokföring.
Den sköts av revisor Jonas Pettersson, auktoriserad revisor på Crowe Howarth 

KontaktA OSS